Francja

Szkoła École Élementaire Publique Jean Jaures nie ma doświadczenia w realizacji projektów europejskich jako placówka. Jednak nauczyciel zaangażowany w projekt ma doświadczenie w realizacji projektu Comenius w innej placówce, a jego uczniowie doskonalą swoje umiejętności językowe m.in. poprzez korespondowanie z rówieśnikami z innych krajów.

Podczas pobytu we Francji obserwowałyśmy zajęcia z języka angielskiego oraz innych przedmiotów, prowadzone w grupie niejednorodnej wiekowo, z wykorzystaniem elementów CLIL i TIK. Tu szczególnie istotna i ciekawa była dla nas organizacja czasu pracy przez nauczyciela, który w czasie jednych zajęć musiał poprowadzić dwie różne lekcje – z uwzględnieniem niejednakowego tempa pracy poszczególnych dzieci. Ważne dla organizacji zajęć były dodatkowe możliwości, dane uczniom, którzy szybciej skończyli swoją pracę (np. korzystanie z biblioteczki).

Miałyśmy również okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych metodą projektu, jednak zupełnie inaczej niż w szkole greckiej.