Grecja – job shadowing

Szkoła grecka 3d Elementary School of Karpenissi promuje nowe pomysły na edukację, w tym interdyscyplinarne i całościowe podejście do uczenia się, nabywania umiejętności przez empiryczne procesy uczenia się i pracę zespołową, połączenie aktywnych metod i form pracy z dziećmi (w tym praca metodą projektu z wykorzystaniem elementów CLIL i technologii informacyjno-komunikacyjnych). Nauczyciele, którzy byli zaangażowani w projekt, mają duże doświadczenie w kwestii innowacyjnych programów nauczania, zarządzają zmianami w szkole, umiejętnie organizują swoją pracę, co jest szczególnie istotne przy realizacji wielu różnych projektów. Są zainteresowani współpracą na arenie międzynarodowej, realizacją programów edukacyjnych, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk.

Szkoła przyjęła praktykę tzw. innowacji edukacyjnych, co oznacza działania promujące nowe pomysły na edukację w trzech wymiarach: zmiana przekonań i zasad, stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz wykorzystanie nowego sprzętu dydaktycznego.

Jednym z głównych narzędzi metodologicznych jest PBL (Problem-Based Learning). Wiedza zdobywana całościowo, w wyniku połączenia różnych metod i form pracy z dziećmi, nie tylko podczas zajęć obowiązkowych, ale także w edukacji nieformalnej czy pozalekcyjnej, praca metodą projektu, badania, odgrywanie ról, rozwijanie umiejętności krytycznego i abstrakcyjnego myślenia, wyciąganie wniosków – takie interdyscyplinarne podejście jest podstawą nowoczesnej edukacji w greckiej placówce partnerskiej.

Nauczyciele tej szkoły podzielili się z nami swoim doświadczeniem, pokazali, jak pracują z dziećmi na co dzień, również z wychowankami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obserwacja zajęć i uczestniczenie w zajęciach z uczniami pozwoliły nam zdobyć nowe doświadczenie, a także wzbogacić własny warsztat pracy o nowe pomysły i metody pracy.