Przedszkole Promujące Zdrowie

Definicja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
 zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców
dzieci)

podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ .

Standardy te wyróżniono na podstawie modelu PPZ: pierwszy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne obszary działań). Nie jest możliwe określenie standardów dla poziomu górnego (oczekiwane efekty)

Standardy przedszkola promującego zdrowie
1.
Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
2.
Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu
i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
3.
Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
4.
Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Plan Działania w zakresie promocji zdrowia na dany rok szkolny

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Radomsku znajdziecie Państwo tutaj.

Wyniki przeprowadzonej autoewaluacji

Wyniki przeprowadzonej autoewaluacji w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Radomsku znajdziecie Państwo tutaj.

Działania zrealizowane w ramach Promocji Zdrowia w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Radomsku

 1. Najważniejsze działania jakie podjęto w ramach realizacji programu Przedszkole Promująca Zdrowie i zmiany, jakie dokonały się w ich wyniku .

 

Lp. Działanie Osiągnięte efekty
1.

Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

 

– codzienne spacery i zabawy na  świeżym powietrzu;

– obserwacje przyrodnicze w pobliskim parku

i na terenie przedszkola;

– wycieczki poznawcze;

– pozyskanie funduszy i remont generalny placu zabaw;

2.

Realizacja projektów edukacyjnych :

-„Czyste powietrze wokół nas”,

-„Skąd się biorą produkty ekologiczne?”,

-„Dzieci uczą rodziców”

 

– rozwijanie świadomości z zagrożeń płynących
z najbliższego otoczenia;

 

– propagowanie wśród dzieci i rodziców nawyków zdrowego żywienia, aktywnego odpoczynku, zasad bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej;

3. Edukacja żywieniowa dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.

– pozyskiwanie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia (piramida żywieniowa);

– organizowanie świąt nietypowych np. Dzień  Jabłka, Dzień Marchewki, Dzień Mycia Rąk, Dzień Wody, Dzień Ziemi itp.

– organizowanie zdrowych posiłków w ramach zajęć np. surówki, soki, kanapki.;

– utrwalanie nawyków higienicznych (częste mycie rąk, mycie warzyw i owoców przed spożyciem);

– utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy w obiekcie, na placu zabaw, podczas spacerów, wycieczek itp.

– zachęcanie rodziców i pracowników przedszkola do prowadzenia zdrowego trybu życia
i racjonalnego żywienia;

 

4.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym związana z  edukacją zdrowotną.

 

– regularne spotkania z pielęgniarką;

– współpraca z PGK w Radomsku;

– działania organizowane w ramach współpracy
z PCK w Radomsku;

– spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego;

– współpraca z MOSIR w Radomsku;

– współpraca z Nadleśnictwem Radomsko;

– współpraca z Muzeum Regionalnym
w Radomsku- warsztaty, spotkania;

– konkursy miedzyprzedszkolne o tematyce zdrowotnej i ekologicznej;

– prozdrowotne spektakle teatralne (np. teatr TAK, oferta MDK w Radomsku)

 

Co odróżnia nas jako szkołę promującą zdrowie od innych szkół, które nie podejmują takich działań?

 

  Publiczne Przedszkole Nr 2 w Radomsku ściśle przestrzega zasad prawidłowego żywienia, urozmaicając przy tym codzienny jadłospis. Nauczyciele dbają o higienę pracy i aktywność dzieci np. podczas codziennej gimnastyki, zabaw ruchowych, wycieczek czy spacerów.

  Wszyscy pracownicy dbają o bezpieczeństwo swoje i pozostałych osób przebywających w obiekcie. Zgodnie z podstawą programową prowadzone są zajęcia o tematyce zdrowotnej i ekologicznej. Dzieci chętnie biorą udział w konkursach o podobnej tematyce.

  Regularnie uczestniczą w zajęciach rytmiki. Do momentu ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej oraz nauki pływania na basenie.

  Dzieci wymagające specjalistycznej pomocy uczestniczą w zajęciach  logopedycznych. Placówka współpracuje z lokalnymi organizacjami, urozmaicając i wzbogacając wiedzę wychowanków. Dba o potrzeby dzieci i rodziców, z którymi jest w stałym kontakcie.

  Kordynator ds. Promocji Zdrowia w Przedszkolu: Jolanta Namyślak

  E-mail: jolanta.ryba@op.pl

  Uczniów

  Zajęć dodatkowych

  Grupy wiekowe

  Lat tradycji

  Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku

  Adres: Radomsko, ul. Targowa 7

  Telefon: +48 44 685 45 48

  E-mail: dyrektorpp2@radomsko.pl

  Godziny otwarcia: Pon-Pt: 7:00 – 16:00

  Skip to content