Publiczne Przedszkole nr 2 w Radomsku

COMENIUS

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku bierze udział w projekcie COMENIUS, którym Głównym zadaniem jest szkolenie nauczycieli przez wspieranie europejskich projektów doskonalenia zawodowego prowadzące do wzrostu poziomu nauczania. Duży nacisk położony został na wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania. Projekt kładzie szczególny nacisk na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej – propagował ideę Europy Narodów – zgodnie z dewizą UE – Jedność w różnorodności. 

 Projekt dwustronny zakłada:

 • wizytę roboczą koordynatora szkolnego projektu
 • wizytę studyjną dyrektora szkoły
 • wymianę nauczycieli
 • staż nauczycielski
 • wymianę uczniów/klas
 • wyjazd nauczycieli towarzyszących wymianie uczniów/klas.

Cele i korzyści:

 • podnoszenie wśród młodych ludzi i kadry pedagogicznej poziomu wiedzy i zrozumienia dotyczących różnorodności europejskiej kultury, języków i uświadamiania wartości tego zróżnicowania,
 • podnoszenie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji przedszkolnej poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy i wymian między szkołami,
 • integracja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • włączenie w program dydaktyczny i wychowawczy szkoły,
 • zaangażowanie dużej grupy uczniów i nauczycieli,
 • aktywizacja uczniów i nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela
 • atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • zwiększona motywacja do nauki języków obcych,
 • wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich,
 • wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły,
Skip to content